සියලු ප්රවර්ග

කේකේ මොඩියුලය

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>රේඛීය ක්‍රියාකරු>කේකේ මොඩියුලය

විස්තර

● පුනරාවර්තන නිරවද්‍යතාවය ±0.005

● Parallel accuracy 0.010

● Ball screw drive type ,ball screw 0802

● Flexible length , easy to keep stocks

● සංයුක්ත නිර්මාණය

● Match with different servo motor

පරීක්ෂණයක්
පුළුල් කරන්න

ඔබ වෙනුවෙන් සේවාව!